image

ပိုမို ျမန္ဆန္ လြယ္ကူစြာ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းပညာ Platform

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေခ်းေငြမ်ား
ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။  

App Store
Screenshot

WALOAN app ၏ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ လုပ္ငန္းခ်ဲ႔ထြင္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြရရွိရန္ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႔ ပရိုဂရမ္မာေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ ေပးေခ်မႈအစီအစဥ္သည္ သင္ဧ။္လူေနမွဳဘဝ ကိုျမွင့္တင္ရာတြင္ သင္တန္ဖိုးထားေသာ အရာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တည္ျငိမ္ေသာ ေနထိုင္မွဳပံုစံကိုရရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေသးစား ေငြေၾကးကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းကာ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ တိက်မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းပညာ အေျချပဳ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္
Screenshot

၃ မိနစ္ပဲ အခ်ိန္ရတာ
အက်ိဳးအျမတ္ရွိပါေစ။

သင့္လူေနမွဳဘဝႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေခ်းေငြကို ၃ မိနစ္အတြင္း WALOAN မွာ အျမန္ဆံုး ရယူလိုက္ပါ။

အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း  

ကြ်နု္ပ္တို႔ မိသားစုေတြကို စမ္းသပ္အသံုးျပဳေစပါသည္။ ကြ်နု္ပ္၏အဖိုးသည္ အက္ပလီေကးရွင္းကို လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး အဖြားသည္ နားလည္
သေဘာေပါက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာပါသည္။ ေသသပ္လွပျပီး အသံုးျပဳရ လြယ္ကူတဲ႔ ေခ်းေငြတြက္စက္ပါဝင္တာေၾကာင့္ အျခားဂဏန္းေပါင္းစက္ မလိုအပ္ပါ။

အကူအညီရယူရန္ လမ္းညႊန္မႈ 

အေသးစားေခ်းေငြအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လိပ္စာနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေခၚဆိုစရာမလိုအပ္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္ေခ်းေငြ
ရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မၾကာခဏ ပံ႔ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခုပဲ စတင္ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ

ေခ်းေငြရယူရန္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ပဲ လိုအပ္ပါတယ္

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္
အဆင့္ ၁- ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ ေခ်းေငြအစီ
အစဥ္ကို ရွာေဖြပါ။

သင္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ကိုရွာေဖြျပီး သမားရိုးက်နည္းမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ သင္႔အ
ခက္အခဲမ်ားကိုကူညီေပးရန္ WALOAN မွ မိတ္ဖက္ ဘဏ္မ်ား၊
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေသးစား ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္တစ္ကမ္းတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနပါသည္။

အဆင့္ ၂- လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ျဖည့္စြက္ပါ။

ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေဖာ္ျပထားျပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပ
ေပးပါသည္။ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ ၃ မိနစ္သာေပး
ျပီး ျဖည့္စြက္လိုက္ပါ။ က်န္ရွိေသာ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို WALOAN မွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။

အဆင့္ ၃ - ေခ်းေငြအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူပါ။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာသင္႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ေအာင္ျမင္မွဳေတြကို ဆြတ္ခူးလိုက္ပါ။ ေခ်းေငြေပးသြင္းရမည့့္္ ေနာက္ဆံုးရက္ကိုိ application မွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးသြားပါမည္။

image

တစ္ေနရာတည္းတြင္ ျပီးျပည့္စံုစြာရရွိႏိုင္မည့္ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မွဳ Application

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအတြက္ အရင္းအႏွီးလုိအပ္ေနပါသလား? ဒါမွမဟုတ္ သင္ခ်စ္ရသူေတြအတြက္ လက္ေဆာင္ဝယ္ေပးရန္ စဥ္းစားေနပါသလား? ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္ သင္ထင္သလို မခက္ခဲပါဘူး။ အခုပဲ WALOAN ကေန သင္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ
ေသာ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ကို ရွာေဖြေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။

ေခ်းေငြမွတ္တမ္းမ်ားကို
စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း

အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားသို႔မဟုတ္ အျခား ေငြေၾကး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြေခ်းရန္ေလ်ွာက္ထားသူ၏ ေခ်းေငြရယူထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအား WALOAN App မွတစ္ဆင့္
ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။  

အေထာက္အထားကြန္ယက္
တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း

WALOAN အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္
တိက်မွန္ကန္ဆံုး အေထာက္အထားမ်ားအျဖစ္ သိမ္းဆည္း
ေပးထားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏
အေထာက္အထား စစ္မွန္မွဳဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း
ႏိုင္ရံုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျခင္း

စနစ္တက် ေငြသံုးစြဲျခင္းသည္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထဲမွ ခက္ခဲသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ဧ။္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ app ေလးမွ ေခ်းေငြရယူမွဳ၊
ျပန္လည္ေပးသြင္းမွဳ တို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ စနစ္တက်
လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။  

စာရြက္စာတမ္း ေလ်ာ့ခ်မႈ

WALOAN App တြင္ သင္ျဖည့္သြင္းထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ လံျုခံဳစိတ္ခ်စြာ သိမ္းဆည္းေပးထားသည့္
အတြက္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ လိုအပ္သည့္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထပ္မံတင္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ။

ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္

ေစာင့္ဆုိင္းမႈကို ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့ ၾကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို
အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေန
ပါသည္။

လံုုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ

သင္႔ရဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို 2048bit လုပ္ငန္းပံုစံျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေဆာ့ဝဲမ်ားအားလံုးကို အျပည့္အဝထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

ေစတနာအျပည့္နဲ႔ ပထမဦးဆံုး Fin-tech နည္းပညာသံုး application . 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း Fintech ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာ အသုံးျပဳမႈႏွင့္
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအရွိဆုံး ကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္႔ Global Fintech ကေန WALOAN app ကို အျပည့္အဝေထာက္ပံ႔ေပးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထပ္မံျဖည္႔သြင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳရ လြယ္ကူေစရန္ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္ ေဆာင္၇ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သင့္ အခက္အခဲေတြကို ကူညီေျဖ
ရွင္းေပးမည့္ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦး ေတြ႔ရွိေနပါျပီ။ 

မိတ္ဖက္မ်ား

အၾကံေကာင္းေတြ ေပးပါ

WALOAN သည္ Global Fintech ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြတို႔၏ ေဝဖန္ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို အေလးထား လက္ခံလိုပါသည္။ 


GLOBAL FINTECH COMPANY LIMITED.
အခန္း(၃၀၃)၊ AKK Shopping Mall (တတိယထပ္)
သဃၤန္းကြ်န္းေစ်း၊ သဃၤန္းကြ်န္း ျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 


အီးေမလ္ - info@globalfintech.com.mm                        
တယ္လီဖုန္း - +(95)-9 977460891/ 892/ 893

စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ား အတြက္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပိုမိုသာယာဝေျပာေသာ အနာဂတ္ကို အတူတကြ တည္ေထာင္
ၾကရေအာင္။  


GLOBAL FINTECH COMPANY LIMITED.
အခန္း(၃၀၃)၊ AKK Shopping Mall (တတိယထပ္)
သဃၤန္းကြ်န္းေစ်း၊ သဃၤန္းကြ်န္း ျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 


အီးေမလ္ - info@globalfintech.com.mm                        
တယ္လီဖုန္း - +(95)-9 977460891/ 892/ 893